Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe
i techniczne uwarunkowania funkcjonowania
i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce
Miejski transport elektryczny oceniany jako proekologiczny, nieemitujący zanieczyszczeń w miejscu eksploatacji może odgrywać ważną rolę w ośrodkach miejskich. W związku z przyjętą przez Unię Europejską polityką w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz zmniejszenia energochłonności wszystkich dziedzin życia, w sektorze transportu upatruje się realizacji tych celów w rozwoju technologii pojazdów elektrycznych. Od początku XXI w. zauważalny jest wzrost zainteresowania transportem elektrycznym w miastach europejskich. Renesans transportu tramwajowego i trolejbusowego we Francji, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoszech zdaje się potwierdzać kierunek rozwoju miejskich systemów transportowych. Dynamiczny rozwój technologii bateryjnych przyczynia się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania autobusami elektrycznymi.
Projekt "Społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i techniczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju miejskiego transportu elektrycznego w Polsce" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Sonata 12, nr 2016/23/D/HS4/03085